slider1-1
r8a

Regulamin SWD KIDS

Sprawdź regulamin obowiązujący w SWD Kids.

Regulamin SWD KIDS

REGULAMIN SZKOŁY WALKI DRWALA KIDS

(obowiązuje od dnia 03.03.2017 roku)

znajdującej się przy Al. Pokoju 44 w Galeria PLAZA w Krakowie

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego. Określa prawa i obowiązki dzieci korzystających z usług Szkoły Walki Drwala Kids, a także prawa i obowiązki Opiekunów prawnych Uczestników jako stron Umowy o korzystanie z usług Szkoły Walki Drwala Kids, jednorazowej wejściówki oraz Karnetów.

1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

1. Szkoła Walki Drwala Kids – miejsce, w którym świadczone są usługi SWD Kids (dalej SWD Kids).

2. Uczestnik SWD Kids – dziecko w wieku od 11 do 15 lat, które jest uprawnione do korzystania z usług SWD Kids w oparciu o umowę zawartą przez Opiekuna prawnego oraz wykupiony karnet do SWD Kids lub korzysta z usług SWD Kids na podstawie jednorazowego wejścia (dalej Uczestnik).

3. Opiekun prawny – rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy Uczestnika SWD Kids; Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za Uczestnika.

4. Umowa – Umowa o korzystanie z usług SWD Kids, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.

5. Karnet – określający zasady korzystania z usług w SWD Kids to jest: wskazujący określoną ilość wejść na Zajęcia zorganizowane w SWD Kids, okres przez jaki Uczestnik może korzystać z usług SWD Kids, nabywany na podstawie zawartej Umowy. Rodzaj Karnetu wskazuje okres przez jaki Uczestnik może korzystać z usług SWD Kids (dalej: okres ważności/ obowiązywania/ aktywności Karnetu) oraz ilość wejść na Zajęcia zorganizowane możliwych do zrealizowania w czasie obowiązywania danego Karnetu. Rodzaje Karnetu określa cennik, dostępny w lokalu SWD Kids.

6. Karta – karta imienna wydawana Uczestnikom SWD Kids.

7. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Uczestnik w związku z zakupem Karnetu w wysokości 30,00 zł brutto.

8. Osoby uprawnione do działania w imieniu SWD Kids – Właściciel, managerowie SWD Kids, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji SWD Kids.

9. Właściciel – Platinium Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prowadząca działalność gospodarczą w zakresie SWD Kids przy Al. Pokoju 44 w Galerii PLAZA w Krakowie.

10. Personel SWD Kids – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.

11. Zajęcia zorganizowane – zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w trzech grupach wiekowych, limitowanymi co do liczby Uczestników, w formie gry, zabawy, zabawy taneczne, judo, gimnastyka, boks, brazylijskie jiu jitsu, MMA Kids, zapasy, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.

12. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: szkolamma.pl/swd-kids .

13. Portal – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Uczestnika / Opiekuna prawnego, funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (podgląd opłaconych karnetów, sprawdzanie ich terminu ważności). Dostęp do Portalu jest możliwy poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon. Korzystanie z Portalu przez Opiekuna prawnego, który jest klientem klubu fitness sieci Fitness Platinium® jest możliwe jedynie w przypadku gdy klient ten w celu rejestracji w Portalu poda inny adres e-mail niż ten, który został podany na potrzeby rejestracji w Fitness Platinium®.

2. ZAKRES USŁUG

1. SWD Kids świadczy usługi zajęć sportowych w formie takiej jak: gry, zabawy, zabawy taneczne, judo, gimnastyka, boks, brazylijskie jiu jitsu, MMA Kids, zapasy itp., znajdujące się w ofercie przedstawionej na Stronie internetowej. Oferta SWD Kids dostępna jest również w lokalu SWD Kids, a na prośbę Opiekuna prawnego Uczestnika jest ona przedstawiana ustnie przez personel SWD Kids.

2. Zajęcia zorganizowane w SWD Kids są prowadzone wyłącznie w jednej grupie wiekowej dla osób od 11 do 15 lat.

3. Korzystać z usług SWD Kids może Uczestnik, który ukończył 11 rok życia, ale ma nie więcej niż 15 lat. Uczestnictwo SWD Kids jest uwarunkowane od zawarcia przez Opiekuna prawnego Umowy.

4. Uczestnik zyskuje prawo do korzystania z usług SWD Kids na podstawie zawartej przez jego Opiekuna prawnego Umowy, w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

5. Uczestnicy SWD Kids nie mają możliwości wejścia do strefy siłowni czy fitness Fitness Platinium® w oparciu o posiadany Karnet czy wejście jednorazowe do SWD Kids.

6. Sprzęt używany w SWD Kids jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć.

7. Korzystanie z usług SWD Kids przez osobę poniżej 11 roku życia oraz powyżej 15 roku życia jest zakazane. Personel SWD Kids może poprosić o natychmiastowe opuszczenie lokalu SWD Kids przez Opiekuna prawnego wraz z osobą poniżej 11 roku życia oraz o opuszczenie przez osobę powyżej 15 roku życia SWD Kids.

3. UCZESTNICTWO W SWD KIDS

1. Karnet jest aktywny (ważny) od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług w SWD Kids przez okres 30 dni lub ich wielokrotność. Data aktywności Karnetu może zostać wyznaczona na okres późniejszy niż data zawarcia Umowy, jednakże rozpoczęcie aktywności może przypadać najpóźniej na 30 dni od daty zawarcia Umowy. W zależności od rodzaju Karnetu, Uczestnik jest uprawniony do wskazanej w cenniku usług ilości wejść do SWD Kids w okresie ważności Karnetu. W ramach jednego wejścia do SWD Kids Uczestnik jest uprawniony do korzystania z zajęć w jego grupie wiekowej, pod warunkiem uprzedniego zapisania się na nie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług w SWD Kids jest umową zawartą na czas oznaczony odpowiadający okresowi przez który Karnet jest ważny. Umowa zostaje przedłużona na dalszy czas oznaczony w razie zgłoszenia woli dalszego jej trwania i zakupienie kolejnego Karnetu. Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis na koncie Uczestnika w Portalu. Po przedłużeniu Umowy Uczestnik może korzystać z usług świadczonych w SWD Kids w zakresie określonym przez rodzaj zakupionego Karnetu.

3. Dokumentem potwierdzającym udział w SWD Kids jest Karta, wydawana Uczestnikom w dniu zawarcia Umowy z SWD Kids i ważna przez okres obowiązywania Umowy. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w/w Karty. W związku z wydaniem Karty, Uczestnik obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych).

4. Karta jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług SWD Kids w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez Uczestnika wymienionego na Karcie. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia SWD Kids do odebrania Karty i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

5. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

6. Uczestnik SWD Kids są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do SWD Kids oraz do okazania jej na każde żądanie Personelu SWD Kids.

7. Obsługa SWD Kids ma prawo zweryfikować dane Uczestnika wskazane na Karcie na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa SWD Kids ma prawo odmówić wstępu na teren SWD Kids lub nakazać jego opuszczenie.

8. Jeżeli Uczestnik SWD Kids nie posiada ważnej Karty bądź nie posiada przy sobie Karty, aby skorzystać z usług SWD Kids zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście oraz okazać stosowny dokument tożsamości.

9. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu SWD Kids. Wydanie nowej Karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.

10. SWD Kids ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SWD KIDS

1. Z usług SWD Kids korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego Karnetu lub uiszczonej opłaty za wejście jednorazowe zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania z usług oferowanych przez SWD Kids po spełnieniu w szczególności poniższych warunków: udostępnienia SWD Kids danych Opiekuna prawnego i Uczestnika, służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Uczestnika SWD Kids.

2. W przypadku Uczestników korzystających z usług SWD Kids w oparciu o zawartą Umowę, zakupiony Karnet i na podstawie posiadanej Karty Uczestnik korzysta z usług także na podstawie udostępnionych Właścicielowi danych biometrycznych, w celu ich przetworzenia przez urządzenie, poprzez pozostawienie przez Uczestnika przy pierwszej wizycie w SWD Kids fragmentów linii papilarnych; W oparciu o fragmenty linii papilarnych danego Uczestnika system nadaje odpowiedni kod, który jest zapamiętywany na Karcie. Uczestnik SWD Kids będzie potwierdzał swoje uprawnienia do skorzystania z usług SWD Kids wyłącznie przy użyciu terminali zamontowanych przy bramkach wejściowych do SWD Kids (przykładając do czytnika biometrycznego Kartę z zapisanym kodem oraz ten sam palec, który został użyty podczas sczytania danych biometrycznych). W celu prawidłowego świadczenia usług SWD Kids może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Uczestnika i jego Opiekuna Prawnego, adres e-mail oraz adres zamieszkania, także telefon kontaktowy i numer Pesel oraz dane biometryczne, o których mowa w niniejszym punkcie.

3. Zakupu usług oferowanych przez SWD Kids dokonuje się bezpośrednio w recepcji SWD Kids, z zastrzeżeniem postanowienia §6 ust.5 Regulaminu.

4. Godziny otwarcia placówek SWD Kids podane są na Stronie internetowej oraz są dostępne w lokalu SWD Kids.

5. SWD Kids jest zamknięta w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu SWD Kids w niektóre z tych dni. SWD Kids może być zamknięty w inne święta niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy nie przedłuża się o dni, w których SWD Kids był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.

6. SWD Kids może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

7. W sytuacji, gdy zamknięcie SWD Kids jest zaplanowane, Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach SWD Kids w miejscu ogólnodostępnym oraz na Stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia SWD Kids wynikającego z nagłej sytuacji, Uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

8. Z pomieszczeń i urządzeń SWD Kids Uczestnik lub jego Opiekun prawny powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w SWD Kids lub podawanych ustnie przez personel SWD Kids.

9. Opiekun prawny zobowiązuje się do pouczenia Uczestnika przed każdymi zajęciami o obowiązkach wynikających z korzystania z usług świadczonych w SWD Kids, w szczególności obowiązku przestrzegania instrukcji wydawanych przez Personel SWD Kids i informowania o jakichkolwiek problemach lub przeciwskazaniach jakie w trakcie wykonywania ćwiczeń pojawią się u danego Uczestnika (np. złe samopoczucie, ból).

10. Uczestnik ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie wskazanym przez prowadzącego zajęcia, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.

11. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Uczestnik ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu SWD Kids.

12. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zwrócić się do trenera obecnego w placówce SWD Kids o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Uczestnik może wykonywać ze względu na swój wiek potrzeby, możliwości i stan zdrowia.

13. Uczestnik, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne nie ma prawa uczestniczyć w zajęciach, a także korzystać z urządzeń i usług SWD Kids. Opiekun prawny ma obowiązek poinformować personel SWD Kids, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju zajęć, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, przebytych urazach.

14. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Uczestnika ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi SWD Kids.

15. Uczestnik może korzystać z usług SWD Kids po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że SWD Kids dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych.

16. Personel SWD Kids może poprosić Uczestnika lub Opiekuna prawnego o przedstawienie dokumentu potwierdzenia tożsamości Uczestnika, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel SWD Kids może uniemożliwić danemu Uczestnikowi dalsze korzystanie z usług SWD Kids.

17. Uczestnik lub jego Opiekun prawny zgłasza zamiar uczestniczenia przez Uczestnika w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie w recepcji SWD Kids lub przez Portal, najwcześniej na 7 dni przed terminem danych zajęć. Zapisy na zajęcia są możliwe wyłącznie w okresie aktywności Karnetu. Uczestnik korzysta z SWD Kids na podstawie jednorazowego wejścia może zapisać się na zajęcia wyłącznie w placówce SWD Kids. Uczestnik może zostać zapisany na zajęcia przeznaczone dla grupy wiekowej 11-15 lat. Personel SWD Kids może odmówić wstępu na zajęcia zorganizowane Uczestnikowi, którego wiek nie jest odpowiedni dla wskazanej grupy wiekowej.

18. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Uczestnik w Portalu oraz dostępny jest w recepcji SWD Kids.

19. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

20. Uczestnik ma obowiązek poinformować SWD Kids o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku SWD Kids ma prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą nieobecność na zajęciach. Uczestnik dokonuje zgłoszenie o zamiarze rezygnacji przez Opiekuna prawnego udostępnioną przez SWD Kids (przez Portal lub w recepcji placówki SWD Kids w zależności od tego jak dokonywał zapisu na zajęcia).

21. SWD Kids zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba Uczestników zapisanych nie będzie przekraczać czterech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. SWD Kids zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.

22. Na zajęcia zorganizowane Opiekun prawny jest zobowiązany przyprowadzić Uczestnika do SWD Kids z minimum 5-1 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu odpowiedniego przygotowania do zajęć. Uczestnik spóźniony może zostać nie wpuszczony na zajęcia zorganizowane.

23. Każdorazowe opuszczenie sali zajęć przez Uczestnik w trackie ich trwania, wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia. Opuszczenie sali gdzie odbywają się zajęcia, przez Uczestnika przed ich zakończeniem wymaga uprzedniego powiadomienia prowadzącego zajęcia lub pracowników na recepcji o tym fakcie przez Opiekuna prawnego Uczestnika.

24. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru sportowego, oraz obuwia sportowego zamiennego oraz ręcznika, z tym zastrzeżeniem, że na matach ćwiczenia wykonywane są bez obuwia to jest w skarpetach lub boso.

25. W pomieszczeniach placówek SWD Kids obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.

26. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie SWD Kids bez zgody Właściciela lub managera SWD Kids.

27. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek SWD Kids.

28. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w SWD Kids.

29. Zdjęcia wykonane na terenie SWD Kids w godzinach jego pracy wraz z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik mogą zostać wykorzystane przez SWD Kids wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Opiekuna prawnego Uczestnika.

5. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

1. Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę zajęć z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.

2. Szatnia SWD jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Uczestnik może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji SWD Kids) lub nabyć kłódkę w recepcji SWD Kids. Uczestnik zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług SWD Kids w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu SWD Kids przez wszystkich Uczestników jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki przez 24 godziny będzie znajdowała się w Recepcji SWD Kids.

3. Opiekun prawny Uczestnika jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam rzeczy Uczestnika. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel SWD Kids, w przeciwnym razie SWD Kids nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.

4. SWD Kids nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestnika poza szafką w szatni lub na terenie SWD Kids.

6. CENNIK I PŁATNOŚCI

1. Cennik usług świadczonych w SWD Kids dostępny jest w recepcji oraz na Stronie internetowej.

2. Opłaty za Karnet są uiszczane z góry.

3. Karnet może zostać opłacony z góry na minimalny okres 30 dni lub jego wielokrotność (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp).

4. Opłatę za Karnet lub jednorazowe wejście uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela w SWD Kids.

5. Pierwszy i kolejny Karnet jest kupowany w Placówce SWD Kids. Właściciel może umożliwić zakup kolejnych Karnetów przez Portal.

6. Zawieszenie aktywności Karnetu nie jest możliwe.

7. Opłata za wejście jednorazowe uiszczana jest z góry.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Uczestnik rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w SWD Kids lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Opiekuna prawnego Uczestnika na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez SWD Kids w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

1. SWD Kids odpowiada względem Uczestnik za szkody na osobie oraz szkody na mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez SWD Kids oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem SWD Kids na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Uczestnik zgłasza na piśmie w placówce SWD Kids lub listem poleconym na adres korespondencyjny: ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków ze wskazaniem Właściciela SWD Kids, którego roszczenie dotyczy.

3. Jeśli nie można przypisać winy Uczestnikowi, Opiekun prawny zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez Uczestnika na mieniu SWD Kids oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

9. ZMIANA REGULAMINU

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zostawienia i podania do wiadomości Opiekunowi prawnemu Uczestnika poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w SWD Kids oraz przesłania tej informacji Opiekunom prawnym drogą elektroniczną na adres mailowy o ile został wskazany przy rejestracji.

2. W razie zmiany regulaminu SWD Kids Opiekun prawny ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.

3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Uczestnik akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

4. SWD Kids ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Platinium Wellness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik, aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy: administrator@fitnessplatinium.pl.

4. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa placówki SWD Kids mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia SWD Kids. Administratorem systemu monitoringu jest Właściciel – Platinium Wellness sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 116.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług SWD Kids.

2. Wszelkie uwagi co do pracy placówek SWD Kids i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Opiekunów prawnych w drodze pisemnej, za pośrednictwem poczty na adres Biuro Obsługi Klienta ul. Juliusza Lea 116, 30 – 133 Kraków, lub drogą mailową na adres mailowy: bok@fitnessplatinium.pl. Odpowiedź na zgłoszoną reklamacje zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:

a) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;

b) skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;

c) zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.

4. Właściciel SWD Kids informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.

7. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8. Na żądanie Członka SWD Kids faktury wystawiane są do 14 dni od daty uiszczenia opłaty za karnet lub jednorazowe wejście lub od dnia wykonania usługi, na podstawie okazanego paragonu.

Zobacz co u nas SŁYCHAĆ?

Partnerzy i sponsorzy

 
olimp
r8
platinium
swd
pitbul

Click here to add your own text

Wszystkie prawa zastrzeżone © Szkoła Walki Drwala